Day: July 4, 2015

ฤดูกาลในปักกิ่ง เช็คอากาศปักกิ่งฤดูกาลในปักกิ่ง เช็คอากาศปักกิ่ง

ด้วยจีนเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ดังนั้น อากาศของแต่ละเมืองแต่ละมณฑลจะคอนข้างแตกต่างกันออกไปวันนี้ผมเอาอากาศอุณหภูมิของเมืองหลวงประเทศจีนมาบอกเล่าให้เพื่อน ๆ ได้เตรียมตัวได้ถูกเมื่อเวลาไปทัวร์จีน พูดถึงปักกิ่งทุกคนต้องรู้จักแน่นอน ปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจีนถือว่าเป็นศูนย์กลางทุกอย่างของประเทศจีเฉพาะในกรุงปักกิ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้เพื่อน ๆ