Day: August 5, 2016

(27-2ต.ค.) ทัวร์ฉางซาจางเจีย ฟ่งหวง6วัน5คืน[บิน THAI SMILE] 21,900.-(27-2ต.ค.) ทัวร์ฉางซาจางเจีย ฟ่งหวง6วัน5คืน[บิน THAI SMILE] 21,900.-

โค้ดทัวร์ SS-61 กำหนดการเดินทาง วันที่ 27 กันยายน – 2 ตุลาคม 2559 วันแรก กรุงเทพฯ – ฉางซา 13.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น

(15-19ต.ค.) ทัวร์เชียงใหม่ ปักกิ่งกำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน5วัน[บินAIR CHINA] 19,900.-(15-19ต.ค.) ทัวร์เชียงใหม่ ปักกิ่งกำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน5วัน[บินAIR CHINA] 19,900.-

โค้ดทัวร์ SS-60 กำหนดการเดินทาง วันที่ 15-19 ตุลาคม 2559 วันแรก สนามบินเชียงใหม่ – ปักกิ่ง 21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินเชียงใหม่ บริเวณเคาท์เตอร์ สายการบิน AIR CHINA ( CA