Day: November 25, 2016

(วันพ่อ,ปีใหม่) ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6วันบินไชน่าอีสเทิร์น] 24,900.-(วันพ่อ,ปีใหม่) ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6วันบินไชน่าอีสเทิร์น] 24,900.-

โค้ดทัวร์ GH-124 วันแรก กรุงเทพฯ-คุนหมิง-เมืองฉู่สง 13.00น. คุณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเข้า10 เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่าอีสเทิร์น (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน 15.45น. ออกเดินทางสู่เมืองคุนหมิงโดยเที่ยวบินที่ MU742 19.10น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิงผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เมืองฉู่สง ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มีความสำคัญของมณฑลยูนนานเต็มไปด้วยมนต์ขลังและเสน่ห์แห่งอาณาจักรโบราณเมืองฉู่สงหรือชาวเผ่าอี้

(รัฐธรรมนูญ,ปีใหม่) ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6วัน[บินการบินไทย] 28,900.-(รัฐธรรมนูญ,ปีใหม่) ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6วัน[บินการบินไทย] 28,900.-

โค้ดทัวร์ GH-123 กำหนดเดินทาง วันที่ 07-12 ธ.ค.59 (วันรัฐธรรมนูญ) ราคา 28,900.- วันที่ 28 ธ.ค. 59-02 ม.ค. 60 (วันปีใหม่) ราคา 30,900.- วันที่ 29

(ธ.ค.-ปีใหม่) ทัวร์กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว โชว์มิราจ 6 วัน[บินCHINA SOUTHERN] 17,900.-(ธ.ค.-ปีใหม่) ทัวร์กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว โชว์มิราจ 6 วัน[บินCHINA SOUTHERN] 17,900.-

โค้ดทัวร์ GH-121 วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-กุ้ยหลิน 10.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

(ปีใหม่) ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว ถงหลี่ ซูโจว 5 วัน[บินการบินไทย] 30,900.-(ปีใหม่) ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว ถงหลี่ ซูโจว 5 วัน[บินการบินไทย] 30,900.-

โค้ดทัวร์ GH-120 วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-เซี่ยงไฮ้-ขึ้นหอไข่มุก+SKY WALK-อุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน ถนนนานกิง 08.00น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน 11.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติผู่ตง

(ม.ค.-ก.พ.) ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว(ไม่รวมรถเหมา) 6 วัน[บินการบินไทย] 24,900.-(ม.ค.-ก.พ.) ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว(ไม่รวมรถเหมา) 6 วัน[บินการบินไทย] 24,900.-

โค้ดทัวร์ GH-119 วันแรก กรุงเทพฯ-เฉินตู-ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า(รวมรถกอล์ฟ)-เฉินตู-ตูเจียงเยี่ยน 07.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน 10.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองเฉินตู โดยเที่ยวบินที่

(ปีใหม่) ทัวร์เฉินตู เล่อซาน ง้อไบ๊ ภูเขาซีหลิงซาน 6วัน[บินการบินไทย] 31,900.-(ปีใหม่) ทัวร์เฉินตู เล่อซาน ง้อไบ๊ ภูเขาซีหลิงซาน 6วัน[บินการบินไทย] 31,900.-

โค้ดทัวร์ GH-118 วันแรก กรุงเทพฯ-เฉินตู-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน-เขาง้อไบ๊ 07.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่า อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน 10.15 น. ออกเดินทางสู่