Day: April 3, 2017

(เม.ย.) ทัวร์ต้าเหลียน เสิ่นหยาง ฉางชุน ฮาร์บิ้น 7วัน[บินนกสกู๊ต] 26,999.-(เม.ย.) ทัวร์ต้าเหลียน เสิ่นหยาง ฉางชุน ฮาร์บิ้น 7วัน[บินนกสกู๊ต] 26,999.-

โค้ดทัวร์ SS-65 กำหนดการเดินทาง เดือนเมษายน 2560 วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 23.30 น.  คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน NOK SCOOT โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

(เม.ย.-พ.ค.) ทัวร์เฉินตู โหมวหนีโกว จิ่วจ้ายโกว 5วัน[บินSICHUAN AIR] 16,999.-(เม.ย.-พ.ค.) ทัวร์เฉินตู โหมวหนีโกว จิ่วจ้ายโกว 5วัน[บินSICHUAN AIR] 16,999.-

โค้ดทัวร์ SS-62 กำหนดการเดินทาง วันที่ 26-30 เมษายน / 03-07 พฤษภาคม 2560 วันแรก กรุงเทพฯ-เฉินตู-ตูเจียงเยี่ยน 15.30 น.  คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ