Day: April 17, 2019

(พ.ค.-มิ.ย.) ทัวร์หลานโจว จางเย่ ตุนหวง กู่หลู่ฟาน อูหลู่มู่ฉี 9วัน(บินเสฉวนแอร์ไลน์) 45,999.-(พ.ค.-มิ.ย.) ทัวร์หลานโจว จางเย่ ตุนหวง กู่หลู่ฟาน อูหลู่มู่ฉี 9วัน(บินเสฉวนแอร์ไลน์) 45,999.-

(พ.ค.-มิ.ย.) ทัวร์ฉวนโจว เซี่ยเหมิน หย่งติ้ง เหมยโจว 4วัน(บินเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์) 17,999.-(พ.ค.-มิ.ย.) ทัวร์ฉวนโจว เซี่ยเหมิน หย่งติ้ง เหมยโจว 4วัน(บินเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์) 17,999.-

(พ.ค.-มิ.ย.) ทัวร์หวงซาน อาบน้ำแร่ สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซาน 5วัน(บินไชน่าอีสเทิร์น) 24,999.-(พ.ค.-มิ.ย.) ทัวร์หวงซาน อาบน้ำแร่ สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซาน 5วัน(บินไชน่าอีสเทิร์น) 24,999.-

(พ.ค.-มิ.ย.) ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ Olympic Tower หังโจว ทะเลสาบซีหู 6วัน(บินไชน่าอีสเทิร์น) 20,999.-(พ.ค.-มิ.ย.) ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ Olympic Tower หังโจว ทะเลสาบซีหู 6วัน(บินไชน่าอีสเทิร์น) 20,999.-

(พ.ค.-มิ.ย.) ทัวร์เซี่ยงไฮ้เกาะผู่โถวซาน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หังโจว 5วัน(ไชน่าอีสเทิร์น) 18,999.-(พ.ค.-มิ.ย.) ทัวร์เซี่ยงไฮ้เกาะผู่โถวซาน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หังโจว 5วัน(ไชน่าอีสเทิร์น) 18,999.-

(พ.ค.-มิ.ย.) ทัวร์ฉงชิ่งล่องแม่น้ำแยงซีเกียง เรือสำราญ President Cruise 5วัน(บินไทยสมายล์) 26,999.-(พ.ค.-มิ.ย.) ทัวร์ฉงชิ่งล่องแม่น้ำแยงซีเกียง เรือสำราญ President Cruise 5วัน(บินไทยสมายล์) 26,999.-

(พ.ค.-มิ.ย.) ทัวร์คุนหมิงลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า 6วัน(บินไชน่าอีสเทิร์น) 24,900.-(พ.ค.-มิ.ย.) ทัวร์คุนหมิงลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า 6วัน(บินไชน่าอีสเทิร์น) 24,900.-

(มิ.ย.-ต.ค.) ทัวร์หนานหนิง น้ำตกเต๋อเทียน โชว์เมิ่งปาหม่า 5วัน(บินไชน่าเซาเทิร์น) 25,999.-(มิ.ย.-ต.ค.) ทัวร์หนานหนิง น้ำตกเต๋อเทียน โชว์เมิ่งปาหม่า 5วัน(บินไชน่าเซาเทิร์น) 25,999.-

(พ.ค.-ส.ค.) ทัวร์กุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงจี๋(นั่งกระเช้า) ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง 5วัน(บินไชน่าเซาเทิร์น) 18,999.-(พ.ค.-ส.ค.) ทัวร์กุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงจี๋(นั่งกระเช้า) ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง 5วัน(บินไชน่าเซาเทิร์น) 18,999.-

(ก.ย.-ต.ค.) ทัวร์กุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงจี๋(พักบนเขา) หยางซั่ว โชว์หลิวซานเจี่ย 5วัน(บินไชน่าเซาเทิร์น) 21,999.-(ก.ย.-ต.ค.) ทัวร์กุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงจี๋(พักบนเขา) หยางซั่ว โชว์หลิวซานเจี่ย 5วัน(บินไชน่าเซาเทิร์น) 21,999.-

(ก.ค.-ก.ย.) ทัวร์จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง เขาอวตาร เทียนเหมินซาน 4วัน(บินไชน่าเซาเทิร์น) 25,999.-(ก.ค.-ก.ย.) ทัวร์จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง เขาอวตาร เทียนเหมินซาน 4วัน(บินไชน่าเซาเทิร์น) 25,999.-

(พ.ค.-มิ.ย.) ทัวร์ปักกิ่ง ขึ้นชมวิวบนหอคอย Olympic Tower กำแพงเมืองจีน 5วัน(บินแอร์ไชน่า) 21,999.-(พ.ค.-มิ.ย.) ทัวร์ปักกิ่ง ขึ้นชมวิวบนหอคอย Olympic Tower กำแพงเมืองจีน 5วัน(บินแอร์ไชน่า) 21,999.-

(พ.ค.-มิ.ย.) ทัวร์คานาสือ อู่หลู่มูฉี ธารน้ำห้าสี แกรนด์แคนยอนชุยถุน 8วัน(บินเสฉวนแอร์) 42,999.-(พ.ค.-มิ.ย.) ทัวร์คานาสือ อู่หลู่มูฉี ธารน้ำห้าสี แกรนด์แคนยอนชุยถุน 8วัน(บินเสฉวนแอร์) 42,999.-

(พ.ค.-มิ.ย.) ทัวร์มองโกเลียใน ฮูเหอเฮ่าเทอะ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน 6วัน(บินเสฉวนแอร์) 30,999.-(พ.ค.-มิ.ย.) ทัวร์มองโกเลียใน ฮูเหอเฮ่าเทอะ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน 6วัน(บินเสฉวนแอร์) 30,999.-