Day: May 23, 2019

(มิ.ย.-ต.ค.) ทัวร์ซีอาน ถ้ำผาหลงเหมิน ย้อนรอยประวัติศาสตร์จีน 5วัน(บินแอร์เอเชีย) 23,900.-(มิ.ย.-ต.ค.) ทัวร์ซีอาน ถ้ำผาหลงเหมิน ย้อนรอยประวัติศาสตร์จีน 5วัน(บินแอร์เอเชีย) 23,900.-

(มิ.ย.-ต.ค.) ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ล่องเรืออู๋ซี พระใหญ่หลิงซาน 5วัน(บินไชน่าอีสเทิร์น) 17,900.-(มิ.ย.-ต.ค.) ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ล่องเรืออู๋ซี พระใหญ่หลิงซาน 5วัน(บินไชน่าอีสเทิร์น) 17,900.-

(มิ.ย.-ต.ค.) ทัวร์คุนหมิง ตะลุยเมืองในฝัน สวรรค์บนดิน แชงกรีล่า 6วัน(บินการบินไทย) 23,900.-(มิ.ย.-ต.ค.) ทัวร์คุนหมิง ตะลุยเมืองในฝัน สวรรค์บนดิน แชงกรีล่า 6วัน(บินการบินไทย) 23,900.-