(เม.ย.,พ.ค.) ทัวร์คุนหมิง อุทยานป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง 4วัน[บินCHINA EASTERN] 15,888.-

ไลน์ปรึกษาเพื่อน

โค้ดทัวร์ SS-140

กำหนดการเดินทาง เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2560

วันแรก กรุงเทพฯ – คุนหมิง

12.30 น.  คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน
15.45 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 742
18.50 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ได้สมญานามว่า “ นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ…อาหารกวางตุ้ง
พักที่ ENJOYING HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สอง ร้านหยก-ร้านใบชา-คุนหมิง-อุทยานป่าหิน (รวมรถราง)-ถ้ำจิ่วเซียง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า นำท่านแวะ ร้านใบชา ชิมชาอวู่หลง และชาที่มีชื่อเสียงต่างๆ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานป่าหิน (รวมรถราง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) คนดั้งเดิมได้กล่าวไว้ว่า “ หากคุณมา เยือนคุนหมิงโดยปราศจาก การชมป่าหิน จะเป็นการเสียเวลาเปล่า ” เพราะแท้ที่จริงแล้ว ป่าหินเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหนึ่งของมณฑลยูนนาน ทั้งยังเป็นป่าหินที่ใหญ่ที่สุดของโลก มีอาณาเขตกว้างขวางถึง 40,000 ไร่ ซึ่ง สมัยก่อนเป็นเพียงหินปูนที่อยู่ใต้ผืนน้ำแต่เมื่อเปลือกโลกเกิดการดันตัวสูงขึ้น จึงกลายเป็น ป่าหิน ที่ผุดขึ้นเหนือผืนดินและการกัดเซาะของสายฝนที่ตกลงมา ทำให้หินมีรูปทรงแตกต่างกันไป
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำจิ่วเซียง ชมความงามของหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตา ซึ่งก็เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและการกัดเซาะของภูเขาไฟโบราณ จนทำให้เกิดเป็นโพรงถ้ำ ภายในถ้ำแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกคือนั่งเรือชมความสวยงามของช่องแคบชั่งอินเสีย ทั้งสองข้างเป็นหน้าผาที่มีความสูงถึง 150 เมตร ส่วนที่สองจะเป็นถ้ำธรรมชาติซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของคนเผ่าน้อยในสมัยก่อน ส่วนที่สามจะเป็นถ้ำน้ำ ในถ้ำประกอบด้วยน้ำตกสามีภรรยา แปลงนาขั้นบันไดร้อยชั้น ความน่าสนใจนอกจากรูปร่างที่สวยงามของตัวหินแล้ว ยังมีการจัดแสงสีสลับไปมา ทั้งเขียว แดง เหลือง น้ำเงิน ทำให้ในถ้ำจิ่งเซียงกลายเป็นอีกโลกหนึ่งที่อยู่ใต้ผืนพิภพ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ BOSHENG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม เขาซีซาน-ประตูมังกร (รวมรถราง)-ร้านผ้าไหม-ตำหนักทองจินเตี้ยน-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เขาซีซาน ถึงเชิงเขา นำท่าน นั่งรถราง สู่ประตูทางเข้า จากนั้นเดินขึ้นบันไดเพื่อขึ้นสู่ ประตูมังกร ซึ่งถือกันว่าเป็นประตู แห่งโชคลาภและความมั่นคงเป็นประตูสิริมงคลตามความเชื่อของชาวจีนโบราณ ซึ่งกล่าวไว้ว่าใครได้เดินผ่านประตูนี้จะมีโชคลาภเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่ สวยงามของทะเลสาบเทียนฉือ จากนั้นนำท่านแวะ ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม เช่น ผ้าห่ม เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ…อาหารไทย
บ่าย นำท่านชม ตำหนักทองจินเตี้ยน นับได้ว่าเป็นตำหนักที่ใหญ่ที่สุดและอนุรักษ์ได้ดีที่สุดของจีน ความงดงามและโดดเด่นของตำหนักทองทำให้ตำหนักทองได้ขึ้นชื่อว่าเป็น “สถานที่งดงามของเมืองคุนหมิง” นำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า เพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน จากนั้น อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือ ถนนคนเดิน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆ ฝากญาติสนิท มิตรสหายก่อนกลับ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ…สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
พักที่ ENJOYING HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่ วัดหยวนทง-คุนหมิง-กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหยวนทง ซึ่งเป็น “วัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง” มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี นำท่านนมัสการ พระพุทธรูปจำลอง ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน บริการอาหารชุด MAC DONALD หรือ KFC ท่านละ 1 ชุด
13.30 น. บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 741
14.35 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ…….

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้องละ

2 ท่านราคาท่านละ

(ไม่มีราคาเด็ก)

พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม

ท่านละ

วันที่  13-16 เมษายน 2560 (วันสงกรานต์) 22,888 บาท 3,500  บาท
วันที่  19-22 พฤษภาคม 2560 15,888 บาท 2,500  บาท
ไม่รับจอยแลนด์และไม่มีราคาเด็ก

โค้ดทัวร์ SS-140

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ไลน์ปรึกษาเพื่อน