(สงกรานต์) ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน(พักบนเกาะ)หังโจว 5วัน[บินSHANGHAI AIR] 32,888.-

ไลน์ปรึกษาเพื่อน

โค้ดทัวร์ SS-17

กำหนดการเดินทาง วันที่ 11-15 / 12-16 เมษายน 2560

วันแรก กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง

06.30 น.  คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ( เคาน์เตอร์ NO. U15 – 21 ) สายการบิน SHANGHAI AIRLINES (FM) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
09.25 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน SHANGHAI AIRLINES เที่ยวบินที่ FM842 
14.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้ “ นครปารีสแห่งตะวันออก ” ปัจจุบันเซี่ยงไฮ้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของจีน แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตงใหม่ และเขตผู่ซีเมืองเก่ากั้นโดยแม่น้ำหวงผู่ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน” ถือ เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่าน ถนนนานกิง ศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไอ้ รวมทั้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ชื่อดังกว่า 10 ห้าง
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ…เสี่ยวหลงเปา
พักที่ PATTAYA HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สอง เซี่ยงไฮ้-หนิงปอ-เกาะผู่โถวซาน-วัดผู่จี้-วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป-องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองหนิงปอ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองใหญ่อันดับสองรองจากหังโจว เป็นเมืองเล็กที่อยู่ติดทะเล เมืองหนิงปอเป็นเมืองอุตสาหกรรมและเป็นเมืองที่มีท่าเรือ ธุรกิจอุตสาหกรรม นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ท่าเรือจูเจียเจียน เพื่อโดยสารเรือสู่ เกาะผู่โถวซาน (ใช้เวลาในการนั่งเรือประมาณ 15 นาที) ซึ่งตั้งอยู่ในทะเลเหลียนฮัวหยาง ซึ่งห่างจากอ่าวหังโจวมณฑลเจ๋อเจียง ประมาณ 100 ไมล์ทะเล
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่ วัดผู่จี้ เพื่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเกาะผู่โถ่วซาน สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่งตรงกับปี ค.ศ. 1080 ทำการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยจักรพรรดิเจิ้งแห่งราชวงศ์ชิง นำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป เป็นวัดขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนโขดหินริมทะเล เป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมที่แกะสลักจากไม้ ทาทับด้วยสีทอง องค์แรกของเกาะผู่โถวซาน จากนั้นนำท่านสักการะ องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ (หนานไห่กวนอิม) องค์ใหญ่และงดงามที่สุดในเกาะ สูงถึง 28 เมตร ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ตำหนักริมทะเล
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ PUTUOSHAN GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (พักบนเกาะ 1 คืน)

วันที่สาม เกาะผู่โถวซาน-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านสู่ วัดผู่จี้ เพื่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเกาะผู่โถ่วซาน สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่งตรงกับปี ค.ศ. 1080 ทำการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยจักรพรรดิเจิ้งแห่งราชวงศ์ชิง นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ เพื่อนั่งเรือข้ามฟากกลับมาสู่ ท่าเรือจูเจียเจียน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง มีความมั่งคั่งมากที่สุดแห่งหนึ่งเป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีคำเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี ซู(โจว) หัง(โจว)”
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก มีเนื้อที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยประมาณ 15 กิโลเมตร น้ำลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ชมโคมไฟ 3 โคมทับแสงในบึงน้ำลึก (หมายเหตุ :หากกรุ๊ปออกเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ล่องทะเลสาบซีหู ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่ใช้เรือเหมา) นำท่านชม หมู่บ้านใบชา ซึ่งเป็นชาเขียวที่มีชื่อที่สุดของประเทศจีน ให้ท่านได้ชิมชา จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เป็นต้น
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ…ไก่ขอทาน, หมูตงปอ
พักที่ SHUNCHANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่ หังโจว-เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบับยุโรป จน ได้รับขนานนามว่าเป็น “ นครปารีสแห่งตะวันออก ”
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านแวะ ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม เช่นผ้าห่ม เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว เป็นศูนย์รวมสินค้า และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็นย่านสินค้าราคาถูกที่มีชื่ออีกย่านหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ้ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ… ซีฟู๊ด GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติระดับ 6 ดาว ที่อยู่ย่านช้อปปิ้งชื่อดัง เพื่อให้ท่านจะได้ชิมอาหารกว่า 200 ชนิด อาทิ หอยนางรม ปลาดิบ สเต๊กเนื้อ เป็ด ไก่งวง แพะย่าง กุ้งทอด ติ่มซำ รวมถึงเค็กหลากหลายชนิด พิเศษ!!!!! เครื่องดื่มไม่อั้น เช่น ชาเขียวหลงจิ่ง ชาอวู่หลง น้ำผลไม้ เบียร์ท้องถิ่น ไวน์แดงท้องถิ่น และ ไอศกรีม ยี่ห้อ Haagen Dazs (เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของภัตตาคาร โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า)
พักที่ PATTAYA HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ห้า ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ขึ้นตึก SWFC (ชั้น 100)-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านหยก-ตลาดก๊อปปี้ เถาเป่าเฉิง-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า เพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน จากนั้นนำท่าน ขึ้นตึก SWFC (ชั้น 100) เป็นตึกสูงที่สุดในประเทศจีนด้วยความสูงถึง492 เมตร มี101ชั้นบนพื้นที่ 381,600 ตารางเมตร ในเขตผู่ตงของมหานครเซี่ยงไฮ้เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ที่เต็มไปด้วยตึกรูปร่างสวยงามแปลกตานานาชนิด
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ….ไก่แดง โต๊ะละ 2 ตัว
บ่าย นำท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ใต้แม่น้ำหวงผู่ ลงไป 50 เมตร ในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่าง ๆ ตื่นตาตื่นใจ นำท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งจุใจกับ ตลาดก๊อปปี้เถาเป่าเฉิง มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายหลากหลายยี่ห้อในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า ให้ท่านเลือกช้อปอย่างเต็มอิ่ม
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
22.30 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SHANGHAI AIRLINES เที่ยวบินที่ FM841
01.55+1 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้องละ

2 ท่านราคาท่านละ

(ไม่มีราคาเด็ก)

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

ท่านละ

วันที่ 11-15 / 12-16 เมษายน 2560    32,888 บาท  5,500  บาท
ราคาพิเศษไม่รับจอยแลนด์และไม่มีราคาเด็ก

โค้ดทัวร์ SS-17

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ไลน์ปรึกษาเพื่อน