(ส.ค.) ทัวร์ชิงเต่า ภูเขาเหลาซาน เทศกาลเบียร์ 4วัน[บินนกสกู๊ต] 21,999.-

ไลน์ปรึกษาเพื่อน

โค้ดทัวร์ SS-53

กำหนดการเดินทาง วันที่ 06-09 / 08-11 / 20-23 / 22-25 สิงหาคม 2560

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-ชิงเต่า

12.30 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตูทางเข้าที่ 5 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน NOK SCOOT เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
15.25 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองชิงเต่า โดยสายการบิน NOK SCOOTเที่ยวบินที่ XW886 (ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่องบิน)
21.25 น. เดินทางถึง สนามบินชิงเต่าหลิ่วถิง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต มณฑลซานตง ซึ่งเป็นมณฑลชายฝั่งทะเลทางภาคตะวันออกของประเทศจีน และเป็นพื้นที่ปากแม่น้ำหวงเหอที่ไหลลงสู่ทะเลป๋อไห่ พื้นที่บนแผ่นดินมีอาณาเขตติดต่อกับมณฑลเหอเป่ย เหอหนัน อันฮุย เจียงซู ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
พักที่ KAILAI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สอง เสี่ยวอี๋ซาน-พิพิธภัณฑ์ที่ทำการเก่าประเทศเยอรมัน-ร้านขนมพื้นเมือง-ถนนแปดสาย (ปาต้ากวน)-โรงงานเบียร์ชิงเต่า

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชม เสี่ยวอี๋ซาน จุดชมวิวที่ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองชิงเต่าในทุกๆมุมมองสวยงามแปลกตา ชมบ้านเรือนสไตล์เยอรมันเสมือนหนึ่งว่าท่านอยู่ในประเทศเยอรมันเลยทีเดียว นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ที่ทำการเก่าประเทศเยอรมัน สร้างโดยสถาปนิกของประเทศ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านขนมพื้นเมือง ซึ่งเป็นขนมที่ขึ้นชื่อของเมืองชิงเต่า
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม ถนนแปดสาย หรือ ปาต้ากวน อยู่ในเขตหุยเฉวียน จุดชมวิวที่สามารถพบเห็นสถาปัตยกรรม สไตล์ยุโรปได้อย่างหลากหลายกว่า 200 หลัง เนื่องจากเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเยอรมันมาก่อน เมื่อครั้งที่ชิงเต่าถูกยึดเป็นอาณานิคม นอกจากนี้ ปาต้ากวนยังเป็นสถานที่สุดแสนโรแมนติก ที่คู่รักหลายคู่เลือกมาถ่ายภาพแต่งงาน จากนั้นนำท่านชมแหล่งผลิตเบียร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน โรงงานเบียร์ชิงเต่า เริ่มตั้งแต่การก่อตั้งโรงงาน กระบวนการพัฒนาตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบันรู้จักกรรมวิธีในการกลั่นเบียร์ของโรงงานเบียร์แห่งแรกของประเทศจีนรวมทั้งกรรมวิธีการกลั่นเบียร์ที่ทันสมัยที่สุดในโลกปัจจุบัน”ชมขบวนการบรรจุเบียร์ใส่ขวด และกระป๋อง เพื่อจำหน่ายสู่ตลาดโลกอีกทั้งยังให้ท่านได้ลิ้มรสชิมเบียร์ชิงเต่าที่มีชื่อเสียง (พิเศษสุด…ฟรี ! ถ่ายรูปติดขวดเบียร์ชิงเต่า มีขวดเดียวในโลกเท่านั้น)
หมายเหตุ : ถ้าเครื่องปริ้นท์รูปขัดข้อง แถมฟรีเบียร์ชิงเต่าท่านละ 1ขวด
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสเมนูพิเศษ..อาหารเยอรมัน+เบียร์สดไม่อั้น
พักที่ KAILAI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม ภุเขาเหลาซาน-เทศกาลเบียร์นานาชาติชิงเต่า (รวมบัตรค่าเข้า)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาเหลาซาน ภูเขาที่มีชื่อเสียงของซานตง อยู่ห่างจากเมืองชิงเต่า 30 กิโลเมตร กินเนื้อที่ 300 กว่าตาราง กิโลเมตร ยอดเขาของเหลาซานมีความสูงจากระดับนํ้าทะเลที่ 1,133 เมตร เป็นภูเขาที่อยู่ติดกับทะเล มีแร่นํ้าพุที่ใช้ทําเบียร์ชื่อดังยี่ห้อชิงเต่าที่ส่งขายทั่วโลก ในสมัยโบราณได้มีการบันทึกถึงทิวทัศน์ของภูเขาเหลาซานไว้ถึง 12 วิว เช่น เขา กบเขียว, แม่นํ้าแปดสาย, นํ้าตกแอ่งมังกร ฯลฯ อีกทั้งยังเป็นเขาที่มีวัดอันเป็นแหล่ง พำนักของนักพรตในศาสนาลัทธิเต๋าที่เก่าแก่และศักดิ์ที่สิททธิ์ที่สุด ตั้งอยู่หลายวัดด้วยกัน เช่น วัดไท่ชิง ดั่งมีคำโบราณกล่าวไว้ว่า “เขาเหลาซานแห่งนี้เป็นแหล่งที่อยู่ของมวลหมู่เหล่าเทวดา”
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เทศกาลเบียร์นานาชาติชิงเต่า (Qingdao International Beer Festival) เทศกาลเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย เริ่มแรกจัดขึ้นครั้งแรกในปี 1991 โดยจะถือปฏิบัติจัดเทศกาลในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนสิงหาคมของแต่ละปี โดยจัดงานฉลองเป็นระยะเวลา 16 วัน มีเบียร์หลากหลายกว่า 200 แบรนด์ ทั้งจากผู้ผลิตในจีนและเบียร์นำเข้าชื่อดังอื่นๆ ทั้งนี้มีพิธีเปิดและพิธีปิดที่ยิ่งใหญ่อลังการ (รวมเฉพาะค่าเข้า)
ค่ำ อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกของท่าน
พักที่ KAILAI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่ สะพานจ้านเฉียว-จัตุรัส 54-ศูนย์เรือใบโอลิมปิกชิงเต่า-ร้านไข่มุก-ชิงเต่า-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชม สะพานจ้านเฉียว สร้างในสมัยจักรพรรดิ์กวงสู่ราชวงศ์ชิง (ราวปี ค.ศ.1819) ตัวสะพานยาว 440 เมตร กว้าง 8 เมตร ยื่นลงไปในทะเล จากนั้นนําท่านชม จัตุรัส 54 สัญลักษณ์ของเมืองชิงเต่า สร้างขึ้นเพื่อเรียกร้องเมืองชิงเต่าคืนจากญี่ปุ่นใน วันที่ 4 พ.ค. ปี ค.ศ. 1919
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชมภายนอกของ ศูนย์เรือใบโอลิมปิกชิงเต่า ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของเมืองชิงเต่า มีเนื้อที่ประมาณ 45 เฮกตาร์ นอกจากจะเป็นสถานที่จัดการแข่งขันเรือใบงานกีฬาโอลิมปิกแล้ว ยังรวมถึงหมู่บ้านนักกีฬา ศูนย์บริหาร ศูนย์ข่าว เป็นต้น จากนั้นนำท่านแวะ ร้านไข่มุก เลือกซื้อครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
22.35 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW885(ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่องบิน)
02.25+1 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้องละ

2 ท่านราคาท่านละ

(ไม่มีราคาเด็ก)

พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม

วันที่ 06-09 / 08-11 / 20-23 / 22-25 สิงหาคม 2560 21,999 บาท 4,500  บาท
ราคาพิเศษ ไม่รับจอยแลนด์

โค้ดทัวร์ SS-53

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ไลน์ปรึกษาเพื่อน