(เม.ย.) ทัวร์ต้าเหลียน เสิ่นหยาง ฉางชุน ฮาร์บิ้น 7วัน[บินนกสกู๊ต] 26,999.-

ไลน์ปรึกษาเพื่อน

โค้ดทัวร์ SS-65

กำหนดการเดินทาง เดือนเมษายน 2560

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

23.30 น.  คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน NOK SCOOT โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

วันที่สอง สนามบินดอนเมือง-ต้าเหลียน-ถนนเลียบทะเล-สะพานเป่ยต้าเฉียว-จัตุรัสหินแกะสลักหมู่เสือ

จัตุรัสชิงไห่-ร้านจำหน่ายอาหารพื้นเมืองทะเล-ถนนคนเดินต้าชาง
02.25 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองต้าเหลียนโดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW872 (ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่องบิน)
08.20 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติต้าเหลียนโจวสุยจึ เมืองต้าเหลียน เป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ที่สำคัญมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดิยทางสู่ ถนนเลียบทะเล ชมทิวทัศน์ริมทะเลอันสวยงามของต้าเหลียนและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ทั้งโรงแรมเก่าแก่ บ้านพักผู้นำยุคต่างๆ ที่แวดล้อมด้วยแมกไม้ร่มรื่น พร้อมให้ท่านถ่ายรูปที่หน้า เกาะป้างฉุย หรือ เกาะด้ามค้อน ที่มีชื่อเสียง จากนั้นนำท่านชม สะพานเป่ยต้าเฉียว หรือ สะพานเหนือ มีความยาว 230 เมตร สร้างเสร็จปี ค.ศ.1987 ตั้งอยู่ริมทะเลอันสวยงาม บนสะพานมีช่องคนเดินกว้าง 8 เมตร มีศาลาชมทิวทัศน์ในมุมมองที่สวยงาม เป็นจุด ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของเมืองต้าเหลียน
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม จัตุรัสหินแกะสลักหมู่เสือ จัตุรัสแห่งนี้มีพื้นที่ 15,700 ตารางเมตร เป็นเขตทิวทัศน์ชายทะเล ภายในจัตุรัส ได้ใช้หินชื่อ “ฮวากังเหยียนต้าหลีสือ” กว่า 500 ชิ้น มาแกะสลักเป็นรูปเสือ 6 ตัว ที่มีท่าทางที่แตกต่างกัน มีความยาว 35.5 เมตร กว้างและสูง 6.5 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าเหลียนที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจผู้มาท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสชิงไห่ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดของเมืองต้าเหลียน รอบจัตุรัสจะมีกระถางที่มีลักษณะแตกต่างกันทั้งหมด 9 ใบ แต่ละใบจะมีตัวอักษรจีนแกะสลักไว้ว่า “ ความสามัคคีของชาติจีนจงเจริญ ” นำท่านเดินทางสู่ ร้านจำหน่ายอาหารพื้นเมืองทะเล ที่มีชื่อเสียงของต้าเหลียน จากนั้นนำท่านชม ถนนคนเดินต้าชาง เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของเมืองต้าเหลียน ศูนย์รวมของร้านอาหาร สิ่งค้า เสื้อผ้าแฟชั่น มากมาย
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 พักที่ HAIZUN HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม ต้าเหลียน-เสิ่นหยาง-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง-ถนนโบราณหม่านชิง-บ้านนายพลตระกูลจาง ร้านภาพวาดขนเป็ด-ถนนจงเจีย

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเสิ่นหยาง (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองที่ในอดีตเคยอยู่ใต้การปกครองของรัสเซียจนถึง ปี ค.ศ. 1931 จึงตกเป นของญี่ปุ่น และกลับมาอยู่ภายใต้การดูแลของรัสเซียอีกครั้งในปี ค.ศ. 1945
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง โบราณสถานจากสมัยต้นราชวงศ์ชิง ที่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีและมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากกับพระราชวังหลวงที่กรุงปักกิ่งแต่มีขนาดเล็กกว่า นำท่านชม ถนนโบราณหม่านชิง หรือ ถนนแมนจู ที่มีบรรยากาศแบบโบราณเหมือนนำท่านกลับสู่อดีตเมื่อสามร้อยกว่าปีที่แล้ว นำท่านเดินทางสู่ บ้านนายพลตระกูลจาง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1914 บนพื้นที่ 36,000 ตารางเมตร เป็นสถาปัตยกรรมผสมระหว่างสวนจีนโบราณและบ้านสไตล์ยุโรป ซึ่งผู้เป็นพ่อ นายพลจางจั้วหลิน และลูกชายนายพลจางเสวียเหลียน ทั้งสองเป็นทหารระดับนายพลก๊กมินตั๋ง ถือเป็นนายทหารที่รักชาติมีส่วนสำคัญในสงครามขับไล่ญี่ปุ่น จนได้รับการจารึกในหน้าประวัติศาสตร์ จากนั้นนำท่านแวะ ร้านภาพวาดขนเป็ด ที่ทำจากขนสัตว์ นำมาประดิษฐ์ประดอยได้อย่างงดงามมากซึ่งจะทำให้ท่านเพลิดเพลินและประทับใจกับภาพวาดของจิตรกรของชาวเสิ่นหยางอย่างไม่รู้ลืม
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนจงเจีย เมืองเสิ่นหยางให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกหาสิ่งของที่ถูกอกถูกใจฝากญาติสนิทมิตรสหายของท่าน
 พักที่ TAWAN HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่ เสิ่นหยาง-ฉางชุน-วังปูยี-กระทรวงทั้งแปดของแมนจู (ชมภายนอก )-จัตุรัสวัฒนธรรม

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฉางชุน (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองฤดูใบไม้ผลิแห่งเขตเหนือของจีน แต่เดิมฉางชุนเป็นศูนย์กลางอำนาจของเผ่าแมนจู เมื่อญี่ปุ่นเข้ายึดครองเขตแมนจูเรีย ค.ศ.1938-1945 ได้สถาปนาเป็นรัฐแมนจูกัว และได้ประกาศตั้งฉางชุนเป็นเมืองหลวงหลังญี่ปุ่นสิ้นอำนาจ
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเที่ยวชม วังปูยี หรือ พระราชวังจอมปลอม ซึ่งเป็นที่ประทับของจักรพรรดิปูยี จักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ชิงหรือกษัตริย์องค์สุดท้ายของแผ่นดิน นอกจากนี้ให้ท่านชมห้องหับต่างๆที่ปูยีเคยใช้นอน , นั่งสูบบุหรี่ , อ่านหนังสือ และใช้ความคิดตามลำพัง มีรูปภาพและจดหมายให้เห็นภาพในช่วงนั้น และจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงชีวิตความเป็นอยู่ในวัง นำท่าน กระทรวงทั้งแปดของแมนจู (ชมภายนอก) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฉางชุน บนถนนซินหมิน จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฉางชุน มีกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตร กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุข ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ.1936 สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองหมั่นโจว
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 พักที่ MINGREN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ห้า ฉางชุน-ฮาร์บิ้น-โรงงานเบียร์ฮาร์บิ้น (ฟรี !! เบียร์ ท่านละ 1 แก้ว)-ถนนโบราณกวนตง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาร์บิ้น (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง มีช่วงฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อนและเลื่องชื่อในฐานะเป็นเมืองน้ำแข็งของประเทศ
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางชม โรงงานเบียร์ฮาร์บิ้น สร้างขึ้นเมื่อค.ศ. 1900 มีประวัติศาสตร์กว่า 100 ปีแล้ว ปัจจุบันผลิตเบียร์มากกว่า 3 แสนตันต่อปี ปริมาณการดื่มเบียร์โดยเฉลี่ยของชาวฮาร์บินจัดอยู่อันดับที่หนึ่งของจีน (ฟรี !! เบียร์ ท่านละ 1 แก้ว) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณกวนตง ถนนที่มีความที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงของฮาร์บิ้นเส้นหนึ่งที่มาแล้วไม่ควรพลาด มีสินค้าท้องถิ่น ของที่ระลึก ของกิน ของใช้ นานาชนิด ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งอย่างจุใจ
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 พักที่ WEIJING HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่หก แกะสลักน้ำแข็งโดมปิงเสียต้าสือเจีย-ถนนจงเอียง-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลิน-โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก)-ร้านขายสินค้าพื้นเมืองรัสเซีย-ฮาร์บิ้น-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ต้าเหลียน

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชม แกะสลักน้ำแข็งโดมปิงเสียต้าสือเจีย หลังจากเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งปิดลง ความต้องการชมแกะลักนำแข็งของนักท่องเที่ยวยังไม่หยุดลง ทางสวนจึงสร้างสวนแกะลักน้ำแข็งในโดมขึ้นมา เพื่อเอาใจนัดท่องเที่ยวได้ทั้งปี สวนนี้กว้าง6000 ตารางเมตร อุณหภูมิอยู่ที่ ลบ 7-10 องศา ใช้น้ำแข็ง 1 หมื่นลูกบาตรเมตร แกะสลักสิ่งต่างๆ ให้ท่านชมความงดงามของตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ ถนนจงเอียง เป็นถนนย่านธุรกิจสายหนึ่งในฮาร์บิ้น มีความยาว 4 กิโลเมตร ทอดตัวอยู่ในเขตต้าหลี่ เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ทั้งลวดลายการตกแต่งอาหารแบบบารอคและไบเซนไทน์ ในเขตต้าหลี่นี้ยังเป็นที่ตั้งของวิหารเซนต์โซเฟียซึ่งเป็นโบสถ์คริสต์นิกายรัสเซียออโธดอกซ์อีกด้วย
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม อนุสาวรีย์ฝั่งหง ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณชายฝั่งแม่น้ำซงฮัว เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บินที่พยายามต่อสู้กับอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957 อนุสาวรีย์เป็นเสาทรงกลมแบบโรมัน สูง 13 เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลักกลุ่มกรรมกรชาวนา ทหาร ข้าราชการ และนักศึกษาที่ร่วมใจร่วมแรงกัน นำท่านชม สวนสตาลิน ริมฝั่งแม่น้ำซงฮัว โดยสวนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1953 ซึ่งมีรูปแบบที่รับอิทธิพลจากศิลปกรรมของทวีปยุโรป แต่มีความสมบูรณ์แบบกว่าและมีเอกลักษณ์ที่ห้าวหาญ ทุกท่านจะได้เห็นวิวหิมะธรรมชาติที่สวยงาม นำท่านชม โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก) ซึ่งเป็น 1 ในโบสถ์คริสต์ 17 แห่ง ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียที่ได้เข้ามามีอิทธพลในฮาร์บิ้น โบสถ์โซเฟีย เป็นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ 1907 เป็นโบสถ์ออร์โธด็อกซ์ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเซียตะวันออก จากนั้นนำท่านแวะ ร้านขายสินค้าพื้นเมืองรัสเซีย อาทิเช่น เครื่องประดับ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและของพื้นเมืองตามอัธยาศัย
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง เมืองฮาร์บิ้น เพื่อโดยรถไฟความเร็วสูงสู่ เมืองต้าเหลียน (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) ด้วยความเร็วขณะวิ่งให้บริการ 217 ไมล์ต่อชั่วโมงหรือราว 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนความเร็วสูงสุดคือ 245ไมล์ต่อชั่วโมง หรือ 394 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (หมายเหตุ : การเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงในเมืองจีน ผู้โดยสารจำเป็นจะต้องดูแลและยกกระเป๋าขึ้น-ลงสถานีด้วยตัวเอง จึงควรใช้กระเป๋าเดินทางแบบคันชักที่มีล้อลากขนาดพอสมควร ไม่ใหญ่จนเกินไปเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการเข้า – ออกจากขบวนรถ และ ห้ามนำ มีด ของมีคมทุกชนิด และไฟแช็คเข้าไปในขบวนรถ)
 พักที่ HAIZUN N HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่เจ็ด ต้าเหลียน-สนามบินดอนเมือง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
09.30 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW871 (ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่องบิน
14.00 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้องละ

2 ท่านราคาท่านละ

(ไม่มีราคาเด็ก)

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม
วันที่  03-09 / 10-16 เมษายน 2560 26,999 บาท 4,000  บาท
วันที่  17-23 / 24-30 เมษายน 2560 25,999 บาท 4,000  บาท
ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็กและไม่รับจอยแลนด์

โค้ดทัวร์ SS-65

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ไลน์ปรึกษาเพื่อน