Tag: ป้ย ปานวาด

(ต.ค) ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว 5วัน4คืน[บินMU] 34,900.-(ต.ค) ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว 5วัน4คืน[บินMU] 34,900.-

โค้ดทัวร์ GH-34 • จิ่วจ้ายโกว…ชมความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมา • ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี • เฉินตู…ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก • ลิ้มรสอาหารสมุนไพร เพื่อสุขภาพ *รวมรถเหมาในอุทยานจิ่วจ้ายโกว* ** ราคานี้ชัวร์ รวม ภาษีสนามบินไทย-จีนและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงแล้ว ** **